Welcome to PHICHET FIREWORKS
ติดต่อสอบถาม   พิเชษฐ คิดรอบนอก  โทร : 099-250-9264, 092-396-2255  E-mail : Phichetk@hotmail.co.th

การชำระเงิน
ส่วนที่ 1 หลังจากตกลงเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้างขอรับเงินมัดจำล่วงหน้า 70% ของค่าจ้าง พร้อมทำสัญญาจ้าง
ส่วนที่ 2 ผู้รับจ้างขอเก็บเงินสดหน้างานหลังการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพร้อมจุด

ช่องทางการชำระเงิน โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคาร

ธนาคาร   สาขา ประเภท เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
กรุงเทพ กบินทร์บุรี ออมทรัพย์ 286 – 415 – 6118 นาย พิเชษฐ คิดรอบนอก
 กรุงไทย กบินทร์บุรี ออมทรัพย์ 233 - 0 - 47280 - 3 นาย พิเชษฐ  คิดรอบนอกCopyright © 2012 www.phichetfireworks.com All Rights Reserved. Powered by ThaiWeb.